Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Obowiązek Informacyjny eB2B 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW NA PLATFORMIE eB2B

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję, że:

1) współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn;

2) zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, z siedzibą przy ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, tel. 89 522 56 10, faks 89 522 56 15, e-mail: iod.kwp@ol.policja.gov.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowaniem postępowań zakupowych z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów prawa zamówień publicznych oraz ustawy o rachunkowości;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie, na podstawie ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dn. 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z platformy eB2B oraz udziału w prowadzonym postępowaniu zakupowym. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Klienta eB2B korzystającego z usługi Platformy Zakupowej eB2B. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane tylko w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa;

7) przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymagane jest dla celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności platformy eB2B; konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniach, złożenia oferty, jej oceny, otrzymania zamówienia lub zawarcia umowy;

​10) Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, na zasadach określonych przez Platformę Zakupową eB2B.